UrodaPolska.pl Kolagen Naturalny - jedyny na świecie eliksir młodości Młodość-Uroda-Zdrowie
   
Kolagen Naturalny - Piękna skóra bez zmarszczki

Naturalny Transdermalny

Kolagen

Unikalna Formuła Q 5-26

Kolagen Platinum 200ml

   
 • Strona główna
 • Kolagen
 • Certyfikaty
 • Cennik
 • Dystrybucja
 • Zamów Kolagen
 • Kontakt
 •    


  Kolagen Naturalny - Wiedza Naukowa


   
 • Kolagen Naturalny

 • historia
 • właściwości
 • zastosowanie
 • wiedza naukowa


 • Colvita


 • Jonoforeza
 • Kolagen jest głównym biopolimerem organizmów żywych. Występuje w skórze, ścięgnach, kościach, rogówce oka, błonach i kapilarach. Ze względu na właściwości biologiczne, nietoksyczność, biozgodność ze wszystkimi organizmami żywymi oraz duże rozpowszechnienie kolagen jest stosowany jako biomateriał w medycynie, przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

  Najnowsze badania wykazują, że w skład rodziny kolagenów wchodzi aż 20 typów tego białka. Cechą charakterystyczną kolagenu jest fakt, że cząsteczka tego białka jest potrójną helisą, w której podstawowy tryplet aminokwasów utrzymujący tę strukturę to glicyna, prolina i hydroksyprolina (GlyProHyp). Utworzony z aminokwasów łańcuch polipeptydowy zawiera szereg wiązań, wokół których może się odbywać wewnętrzna rotacja.

  Konformacja łańcuchów polipeptydowych decyduje o drugorzędowej strukturze kolagenu. Długi łańcuch polipeptydowy tworzy helisę. Struktura trzeciorzędowa powstaje przez połączenie trzech łańcuchów polipeptydowych w potrójną helisę. Powstanie struktury trzeciorzędowej możliwe jest dzięki występowaniu wiązań sieciujących. Wiązania te odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu się specyficznej struktury cząsteczki kolagenu. Dzięki wiązaniom sieciującym tworzą się struktury wyższych rzędów. Struktura czwartorzędowa powstaje przez połączenie potrójnych helis w fibryle, a struktura piątego rzędu powstaje przez połączenie fibryl we włókna.

  W miarę starzenia się organizmu wzrasta liczba wiązań sieciujących (głównie kowalencyjnych), co powoduje, że struktura kolagenu staje się bardziej sztywna, a kolagen z formy rozpuszczalnej przechodzi w formę nierozpuszczalną. Różnego rodzaju czynniki np. podwyższenie temperatury, zmiana wartości pH czy duża dawka promieniowania mogą doprowadzić do zniszczenia naturalnej struktury kolagenu, np. do jego denaturacji. Polega ona na zmianach drugo- i trzeciorzędowej struktury ich cząsteczki bądź zmianach ich struktury nadcząsteczkowej przebiegających bez rozrywania wiązań peptydowych, czyli z zachowaniem struktury pierwszorzędowej białka. W przypadku kolagenu denaturacja oznacza przejście struktury helikalnej w statystyczny kłębek. Temperatura denaturacji zależy od zawartości wody w kolagenie i od stopnia jego usieciowania.

  Kolagen pełni głównie funkcje podporowe w organizmie, jest czynnikiem kontrolującym rozmieszczenie sił wewnętrznych i zewnętrznych działających na ustrój. Materiały kolagenowe znane są z tego, że mogą w swej strukturze wiązać ogromne ilości wody. Oddziaływanie promieniowania UV z kolagenem zachodzi in vivo w żywych organizmach jak również z materiałami kolagenowymi wykorzystywanymi w różnych gałęziach przemysłu i medycynie. Szczególnie ważna jest stabilność fotochemiczna w przypadku sterylizacji materiałów kolagenowych promieniowaniem UV. Starzenie się kolagenu in vitro wynika z fotosieciowania i z fotochemicznego utleniania. Rezultatem jest zmiana właściwości mechanicznych i termodynamicznych kolagenu. Dotychczasowe badania wykazały, że roztwory kolagenu pod wpływem promieniowania UV tracą zdolność do wytwarzania fibryl, a wynikiem procesów fotochemicznych jest zarówno sieciowanie jak i degradacja. Głównymi chromoforami absorbującymi UV w kolagenie są aminokwasy aromatyczne: tyrozyna i fenyloalanina.

  Typ reakcji fotochemicznych i ich wydajność zależy od obecności innych substancji w tym białku. Schemat 1. Zmiany konformacyjne i koagulacja kolagenu a) cząsteczka kolagenu w postaci potrójnej helisy utrzymywanej przez wiązania wodorowe wenątrz- i międzycząsteczkowe, b) stopniowe jej niszczenie wskutek rozrywania wiązań wodorowych, co prowadzi do skłębiania cząsteczki, c) tworzenie rodników wskutek odrywania podstawników bocznych, d) tworzenie rodników wskutek rozrywania wiązań peptydowych.

  Promieniowanie UV prowadzi w polimerach do pękania łańcucha głównego i tworzenia makrorodników. W atmosferze powietrza makrorodniki te mogą reagować z tlenem dając makrorodniki tlenkowe i nadtlenkowe prowadzące do reakcji wtórnych. Wynikiem tych reakcji jest mieszanina produktów fotodegradacji i utleniania. Zastosowanie w ostatnich latach metod chromatograficznych pozwoliło na zbadanie zmian zachodzących pod wpływem UV nie tylko w strukturze drugo- i trzeciorzędowej, ale również w strukturze pierwszorzędowej kolagenu. Analiza składu aminokwasowego kolagenu wskazuje, że pod wpływem promieniowania UV maleje zawartość aminokwasów aromatycznych. Powstają z nich nowe związki, takie jak dityrozyna czy 3,4-dihydroksyfenyloalanina zwana DOPA. Jednak nie o każdej długości fali promieniowanie UV powoduje rozpad aminokwasów aromatycznych. Wykazano, że w kolagenie ze skóry cielęcej UVC (254 nm) powoduje destrukcję aminokwasów aromatycznych, natomiast UVA (366 nm) i promieniowanie słoneczne nie wywołują tej przemiany. Promieniowanie UVC (220-290 nm) powoduje degradację cząsteczki kolagenu i powstawanie produktów o mniejszej masie cząsteczkowej. Ich identyfikacja jest obiektem ciągłych badań.

  Przemiany fotochemiczne w kolagenie są ciągłym obiektem badań i nie stanowią zamkniętego rozdziału w badaniach tego biopolimeru. Doniesienia literaturowe dotyczą różnych typów kolagenu, izolowanych z różnych tkanek i różnych organizmów stąd też wyniki nie zawsze są powtarzalne. Różne typy kolagenu różnią się między sobą swymi specyficznymi właściwościami stąd mogą różnie zachowywać się pod wpływem działania energii cieplnej, czynników chemicznych czy światła.

   

     < 1 2 3 4 >

    ^ do góry

  | aktualności | kolagen | skóra | zmarszczki | certyfikaty | cennik | dystrybucja | mapa strony |
  Kolagen Naturalny - \ Sieć - COLWAY / Dystrybucja - UrodaPolska.pl © 2006-2016